tietosuojaseloste

POHJOIS-SATAKUNNAN LIIKENNE OY :N ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

1 REKISTERINPITÄJÄ

Rekisterinpitäjänä on Pohjois-Satakunnan Liikenne Oy.

Jämintie 41, 38700 Kankaanpää.

 

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Pohjois-Satakunnan Liikenne Oy

Henri Koivisto

Jämintie 41, 38700 Kankaanpää.

posanliikenne(a)gmail.com

 

3 REKISTERIN NIMI

Pohjois-Satakunnan Liikenne Oy:n asiakasrekisteri.

 

4 KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen- kehittämiseen ja hallinnointiin, sopimuksen tai sen edeltävien toimenpiteiden täytäntöönpanoon, tiedusteluihin, tarjouspyyntöjen valmisteluun ja lähettämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen ja korjaustietojen hallinnointiin sekä laskutukseen. 

Henkilötietoja käsitellään seuraavin oikeusperustein:

(a) Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tämän tietosuojaselosteen mukaisiin tarkoituksiin;

(b) Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen tai sen edeltävien toimenpiteiden täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena;

(c) Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

Oikeutettu etu
Rekisterin tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun markkinoida ja tarjota tuotteitaan ja palveluitaan seuraavien käsittelytoimenpiteiden osalta:

– Asiakaspalautteen kerääminen
– Asiakassuhteen hoitaminen ja siihen liittyvä markkinointi

 

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä rekisterin käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

Rekisteri sisältää kaikista rekisteröidyistä seuraavat henkilötiedot: nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

 

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

 

7 HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT (VASTAANOTTAJARYHMÄT) SEKÄ TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietojen käsittelytehtävien toteuttamisessa rekisterinpitäjän lukuun toimivia sopimuskumppaneita eli henkilötietojen käsittelijöitä, joille siirretään yhteistyön puitteissa henkilötietoja toimeksiantosopimuksen ja sen tietosuojaehtojen mukaisesti käsiteltäväksi rekisterinpitäjän ohjeistusten mukaisesti. Tällaisia henkilötietojen käsittelijöitä ovat esimerkiksi ICT-, kyselytutkimusten ja viestintä- ja markkinointipalvelujen tuottajat.

 

8 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

9 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Pohjois-Satakunnan Liikenne Oy säilyttää henkilötiedot lainsäädäntöä noudattaen.

Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista tai määritetty tietosuojaselosteessa nimettyjen käsittelyn tarkoitusten kannalta.

 

10 HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietoja sisältäviä manuaalisia aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja rekisterinpitäjä on huolehtinut asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä rekisterin suojaamiseksi. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella. Tietojen käyttöoikeudet ja valtuudet tietojärjestelmiin on rajattu, ja ne on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja henkilötietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisterinpitäjän työntekijät on ohjeistettu ja koulutettu tietoturvan ja henkilötietojen käsittelyn luottamuksellisuuden varmistamiseksi, minkä lisäksi työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

 

11 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet:

– Tietää, että hänen tietojaan kerätään ja käsitellään sekä tietojen käyttötarkoitus
– Tietää mitä tietoa hänestä on kerätty ja kauanko niitä säilytetään
– Saada mahdolliset virheelliset tiedot oikaistuiksi
– Saada tietonsa halutessaan poistetuksi eli oikeus tulla unohdetuksi, mikäli  käsittelyperustetta henkilötiedolle ei ole
– Rajoittaa tietojensa käsittelyä tiettyihin tarkoituksiin
– Siirtää tietoja rekisteristä toiseen soveltuvin osin
– Saada tieto rekisterinpitäjään kohdistuneesta tietoturvaloukkauksesta, jos tämä aiheuttaa korkean riskin hänen oikeuksilleen ja vapauksilleen
– Vaatia korvausta tietoturvaloukkauksesta hänelle aiheutuneista vahingoista
– Saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus tietosuojaviranomaisten tarkasteltavaksi.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulisi lähettää osoitteeseen posanliikenne(a)gmail.com.

Rekisterinpitäjä pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.